Type V/#J94: Keren Sarah Avraham, alias “Sylvia McFarland”

Avraham, Keren Sarah - Jewess, ns20, txt, alias 'Sylvia McFarland'
Avraham, Keren Sarah, Jewess, ns 19 - 4 txts
Avraham, Keren Sarah - ns18, 1 +txt, alias 'Sylvia McFarland'
Avraham, Keren Sarah - Jewess, ns16, 3x, alias 'Sylvia McFarland'Avraham, Keren Sarah - Jewess, ns17, 2x, alias 'Sylvia McFarland'
Avraham, Keren Sarah - Jewess, ns15, 2x, alias 'Sylvia McFarland'
Avraham, Keren, Sarah - Jewess, ns14, 2x, alias 'Sylvia McFarland'
Avraham, Keren Sarah - Jewess, ns13, 2x, alias 'Sylvia McFarland'
Avraham, Keren Sarah - Jewess,  ns99l
Avraham, Keren Sarah - Jewess, ns12, 2x, alias 'Sylvia McFarland'
Avraham, Keren Sarah - Jewess, ns11, 2x, alias 'Sylvia McFarland'
Avraham, Keren Sarah - Jewess, ns10, alias 'Sylvia McFarland'
Avraham, Keren Sarah - Jewess, ns 8, 2x, alias 'Sylvia McFarland'Avraham, Keren Sarah - Jewess, ns9, 2x, alias 'Sylvia McFarland'
Avraham, Keren Sarah - Jewess, ns7, 2x, alias 'Sylvia McFarland'
Avraham, Keren Sarah - Jewess, ns6, alias 'Sylvia McFarland'
Avraham, Keren Sarah - Jewess, ns5, alias 'Sylvia McFarland'
Avraham, Keren Sarah - Jewess, ns 4 - txt
Avraham, Keren Sarah - Jewess, ns3, alias 'Sylvia McFarland'
Avraham, Keren Sarah - Jewess, ns2, alias 'Sylvia McFarland'
Avraham, Keren Sarah - Jewess, ns1
Avraham, Sylvia Sarah ns99c
Avraham, Sylvia Sarah ns99b