Type V/#J90: Shoshanna Sarah Bat-Ilan

Bat-Ilan, Shoshanna Sarah - Jewess, ns2
Bat-Ilan, Shoshanna Sarah - Jewess, ns1