Type V/#H78: Rivka Sarah Goldoni, alias “Lenka Hruskova”

Goldoni, Rivka Sarah - Jewess, w Jew ID
Goldoni, Rivka Sarah ns4
Goldoni, Rivka Sarah ns3
Goldoni, Rivka Sarah - ns2
Goldoni, Rivka Satah - txt + pic