Type V/#D39: Rafaela Sarah Sonnino

Sonnino, Rafaela Sarah - sephardic Jewess