Type IV/#L117: Sonya Sarah Dortmunder

Dortmunder, Sonya sarah - Jewess, ns6
Dortmunder, Sonya Sarah - Jewess, ns5
Dortmunder, Sonya Sarah - Jewess, ns4
Dortmunder, Sonya sarah - Jewess, ns3
Dortmunder, Sonya Sarah - Jewess, ns2
Dortmunder, Sonya Sarah - Jewess, ns1 + txt