Type IV/#H78: Bar Sarah Rafaeli

Rafaeli, Bar Sarah ns87
Rafaeli, Bar Sarah ns84 - txt
Rafaeli, Bar Sarah ns83

Rafaeli, Bar Sarah ns81
Rafaeli, Bar Sarah - Jewess, wearing star
Rafaeli, Bar Sarah ns80
Rafaeli, Bar Sarah ns79
Rafaeli, Bar Sarah ns78 - 2x
Rafaeli, Bar Sarah ns77Rafaeli, Bar Sarah - Jewess, 2x nude