Type IV/#E46: Rotem Sarah Sela

Sela, Rotem Sarah ns2
Sela, Rotem Sarah - txt + pic