Type IV/#D39: Carla Sarah Chernin, alias “Carlotta Champagne”

Chernin, Carla Sarah ns61
Chernin, Carla Sarah ns9
Chernin, Carla Sarah - lingerie 01
Chernin, Carla Sarah - lingerie 02
Chernin, Carla Sarah - lingerie 03
Chernin, Carla Sarah ns57
Chernin, Carla Sarah ns56
Chernin, Carla Sarah ns7
Chernin, Carla Sarah ns6
Chernin, Carla Sarah ns5
Chernin, Carla Sarah ns4
Chernin, Carla Sarah ns3
Chernin, Carla Sarah ns2
Chernin, Carla Sarah ns1