Type IV/#C27: Ann Sarah Davis

Davis, Ann Sarah - Jewess, ns1
Davis, Ann Sarah - CF T1
Davis, Ann Sarah - CF T2
Davis, Ann Sarah - txt + pic
Davis, Ann Sarah ns1