Type I/#V211: Daliah Sarah Lewinbukh, alias “Daliah Lavi”

Lewinbukh, Dahlia Sarah - Jewess, ID
Lewinbukh, Dahlia Sarah - Jewess, age 17
Lewinbukh, Dahlia Sarah - Jewess, 08
Lewinbukh, Daliah Sarah - Jewess, 11
Lewinbukh, Dahlia Sarah - Jewess, 10
Lewinbukh, Dahlia Sarah - Jewess, 07
Lewinbukh, Dahlia Sarah - Jewess, bra and panties 02
Lewinbukh, Daliah Sarah 02
Lewinbukh, Dahlia Sarah - Jewess, 03
Lewinbukh, Daliah - Jewess, Sarah 01
Lewinbukh, Dahlia Sarah txt I#62