Type II/#D36: Cheryl Sarah Baum

Baum, Cheryl Sarah - Jewess, ns6
Baum, Cheryl Sarah - Jewess, ns5
Baum, Cheryl Sarah - Jewess, ns 4, 2x
Baum, Cheryl Sarah - Jewess, ns3
Baum, Cheryl Sarah - Jewess, ns2
Baum, Cheryl Sarah - Jewess, ns1