Type II/#B16: Sophie Sarah Kestenbaum

Kestenbaum, Sophie Sarah - Jewess, txt + pic