Type I/#A2: Naomi Sarah Averbykh, alias “Rose Avery”

Averbykh, Naomi Sarah - alias t2
Averbykh, Naomi Sarah 01Averbykh, Naomi Sarah - 2x
Averbykh, Naomi Sarah 3x
Averbykh, Naomi Sarah 02

Averbykh, Naomi Sarah 04
Averbykh, Naomi Sarah - Jewess, ns44, alias 'Rose Avery'...tweaking her nipples

Averbykh, Naomi Sarah - txt