Alphabetical name-list of all Jewesses Documented/B (test)

Name                                                                        alias/a.k.a.                                         page

 

 • Altfeld, Jeannine Sarah                (“Jeannine Oldfield”)                     III/#R178
 • Apatow, Jodie Sarah                                                                                       III/#U208
 • d’Arbo, Chanya Sarah                                                                                          V/#G70
 • Arrow, Lucia Sarah                                                                                            II/#Z340
 • Avayu, Yordanna Sarah                                                                                     V/#G64

 

 

 • Bardofsky, Jorgia Sarah                                                                                 IV/#N145
 • Belitsky, Merilyn Sarah                                                                                     I/#K104
 • Berenblum, Simone Sarah                                                                               II/#Z378
 • Besh, Nivet Sarah                                                                                                 II/#Z319
 • Bittelman, Rose Sarah                                                                                      II/#Z289
 • Bloch, Gertrude Sarah                      (“Bobbi Reynolds”)                      IV/#T201
 • Bohadana, Miri Sarah                                                                                        V/#G68
 • Bouvier, Scarlett Sarah                                                                                  IV/#O144
 • Brandi, Nancy Sarah                        (“Nancy Li Brandi”)                         V/#E43
 • Brenner, Rebecca Sarah        (“Laura Sands”, “Becky Clay”)         II/#Z355

 

 

 • Camuglia-deRosa, Frances Sarah  (“Fran Gerard”)                               V/#B14
 • Caplan, Lizzy Sarah                                                                                           II/#Z387
 • Chakrin, Sophie Sarah                                                                                      II/#Z337
 • Checa, Maria Sarah                                                                                              V/#G66
 • Chemnitz, Rahel Sarah                                                                                     II/#Z366
 • Corman, Kelly Sarah                                                                                           I/#X236
 • Czaplinski, Tosza Sarah                                                                                 IV/#U210
 • Czerniakov, Edna Sarah                                                                                   I/#L127

 

 

 • Darsky, Gitta Sarah                                                                                            II/#Z316
 • Deichmann, Liat  Sarah                                                                                   IV/#R177
 • Dimentbarg, Sophia Sarah            (“Sophia Diamond”)                      IV/#T197
 • Domark, Maria Sarah                                                                                      III/#Z311
 • Dressler, Mira Sarah                                                                                           I/#X235
 • Duffek, Patty Sarah                                                                                           II/#Z372

 

 • Eck, Maxine Sarah                                                                                             IV/#S189
 • Edl, Jennifer Sarah                                                                                             II/#Z381
 • Eichenwald, Sophie Sarah                                                                               III/#i88
 • Engler, Mady Sarah                                                                                           II/#Z376
 • Ermak, Lillian Sarah                                                                                          I/#K100
 • Esterkes, Roni Sarah                                                                                           I/#Z293
 • Esterlitz, Clarissa Sarah                                                                                 IV/#R172
 • Ettinger, Cécile Sarah                                                                                      IV/#N132

 

 

 • Feinberg, Emily Sarah                        (“Emily Arth”)                              IV/#N146
 • Feis, Evelyn Sarah                                                                                                I/#Y244
 • Finklea, Tula Sarah                           (“Cyd Charisse”)                              IV/#N141
 • Finsteen, Inbar Sarah                                                                                        IV/#H79
 • Forcheimer, Jillian Sarah                                                                                 I/#Y242
 • Fracknoi, Eleanor Sarah                                                                                  II/#Z299
 • Frankenthal, Madelyn Sarah                                                                           I/#Z291
 • Friesen, Samile Sarah                      (“Dyan Cannon”)                             IV/#N137
 • Frenk, Lior Sarah                                                                                               IV/#K102
 • Frye, Soliel Sarah                           (“Soliel Moon Frye”)                         II/#A288

 

 

 • Galatzer, Edna Sarah                                                                                        II/#Z350
 • Gareis, Jennifer Sarah                                                                                        III/#i84
 • Georges-Picot, Olga Sarah                                                                             IV/#N143
 • Getzel, Phyllis Sarah                                                                                       III/#W221
 • Gilead, Mandy Sarah                                                                                        IV/#S185
 • Gombosova, Cora Sarah                                                                                 III/#Z310
 • Gordesky, Alit Sarah                                                                                         I/#W229
 • Gornitsky, Renata Sarah                                                                                II/#Z398
 • Grabowsky, Yosefina Sarah                                                                        III/#O149
 • Grade, Lucinda Sarah                                                                                    III/#Z269
 • Graffenberg, Sheva Sarah                                                                              II/#Z341
 • Gros, Moran Sarah                                                                                              I/#Z298

 

 

 • Halevy, Malka Sarah                                                                                            V/#G65
 • Hallenstein, Simone Sarah                                                                              II/#Z317
 • Hava, Thai Sarah                                                                                                   V/#H74
 • Hazan, Shani Sarah                                                                                          III/#L121
 • Hertzstein, Barbara Sarah              (“Barbara Hershey”)                    II/#Z370
 • Himelbloy, Adi Sarah                                                                                      III/#Z254

 

 

 • Inber, Vanessa Sarah                                                                                         II/#Z301
 • Isserlin, Martha Sarah                                                                                     II/#Z395

 

 

 • Jaglom, Josephine Sarah                                                                                IV/#N142
 • Jelen, Andreja Sarah                                                                                        IV/#Q168

 

 

 • Katzburg, Erica Sarah                                                                                       II/#Z312
 • Kazantsev, Kira Sarah                                                                                     III/#K110
 • Kedouri, Behar Sarah                                                                                             V/#G6
 • Kevitch, Lindsey Sarah                                                                                  III/#Y240
 • Kubovtizky, Adriana Sarah                                                                          III/#Z256

 

 

 • Lambert, Nehama Sarah                                                                                  II/#Z364
 • Laquer, Elianne Sarah                                                                                      II/#Z300
 • Laub, Yelena Sarah                             (“Jelena Jensen”)                             I/#Z300
 • Lauerwald, Brenda Sarah                                                                                   IV/#A4
 • Lederberg, Rachael Sarah                                                                               II/#Z282
 • Leinster, Maura Sarah                                                                                      II/#Z360
 • Levi-Civita, Alexandra Sarah                                                                           V/#G69

 

 

 • Mandelker, Ricki Sarah                                                                                  III/#O142
 • Mautner, Selma Sarah                                                                                       II/#Z391
 • Meridor, Chris Sarah                                                                                       III/#U203
 • Milstein, Ella Sarah                                                                                            IV/#H74
 • Molnár, Livia Sarah                                                                                       III/#W222

 

 

 • Napelbaum, Faye Sarah                                                                                   III/#J99

 

 

 • Packer, Ricky Sarah                                                                                             I/#Q167
 • Paris, Paula Sarah                                                                                                   I/#J99
 • Podolsky, Oksana                                                                                                II/#Z303
 • Pohl, Eunice Sarah                                                                                             II/#Z339
 • Possack, Leona Sarah                                                                                      II/#Z302
 • Prosky, Myrna Sarah                                                                                         I/#Z239

 

 

 • Rakosi, Marta Sarah                                                                                            V/#D34
 • Razofsky, Donna Sarah                                                                                     III/#i86
 • Reich, Lisa Sarah                             (“Lisa Matthews”)                            IV/#T196
 • Reznikoff, Maurine Sarah                                                                                III/#i83
 • Russell, Theresa Sarah              (Honorary Jewess #5)                     IVc/#Z284

 

 

 • Sapir, Carly Sarah                                                                                             IV/#N149
 • Schalk, Iris Sarah                                                                                             III/#Z308
 • Schlensky, Irenka Sarah                                                                                   I/#Z299
 • Schmuelovits, Hatikvah Sarah                                                                       I/#L112
 • Schnitzer, Ina-Marie Sarah         (“Jordan Carver”)                               IV/#A2
 • Sendyk, Courtney Sarah                                                                                  II/#Z318
 • Shaltiel, Marge Sarah                                                                                      II/#Z272
 • Sharon, Viveca Sarah                     (“Coral Sharon”)                                    I/#i87
 • Sidorenko, Katya Sarah                    (“Sha Rizel”)                                      II/#i80
 • Strassman, Augusta Sarah                                                                              I/#Z297

 

 • Tavin, Tamar Sarah                                                                                         II/#Z388
 • Toback, Lyuba Sarah                                                                                     IV/#N150
 • Tyschler, Teri Sarah                                                                                         II/#Z351

 

 

 • Venezky, Arielle Sarah                                                                                       I/#K102
 • Vogel, Aniela Sarah                       (“Billie Rainbird”)                            IV/#T200

 

 

 • Weishaupt, Erica Sarah                                                                                  III/#Z257
 • Winger, Debra Sarah                                                                                         II/#Z368
 • Wirtzer, Daniela Sarah                                                                                    II/#Z390

 

 

 • Young, Laura Sarah                                                                                         II/#Z380

 

 • Zangwill, Brandy Sarah                                                                               III/#S176
 • Zellerbach, Hannah Sarah                                                                              I/#L113
 • Zemanova, Veronica Sarah                                                                            I/#T195
 • Zuroff, Melanie Sarah                                                                                  III/#X230