Alphabetical name-list of all Jewesses Documented/B (test)

Name                                                                             alias                                                 page

 

 • Arrow, Lucia Sarah                                                                                             II/#Z340
 • Avayu, Yordanna Sarah                                                                                      V/#G64

 

 

 • Bardofsky, Jorgia Sarah                                                                                  IV/#N145
 • Belitsky, Merilyn Sarah                                                                                      I/#K104
 • Berenblum, Simone Sarah                                                                               II/#Z378
 • Bittelman, Rose Sarah                                                                                       II/#Z289
 • Brandi, Nancy Sarah                        (“Nancy Li Brandi”)                         V/#E43

 

 

 • Chakrin, Sophie Sarah                                                                                       II/#Z337
 • Checa, Maria Sarah                                                                                               V/#G66
 • Corman, Kelly Sarah                                                                                           I/#X236

 

 

 • Deichmann, Liat  Sarah                                                                                    IV/#R177
 • Dimentbarg, Sophia Sarah            (“Sophia Diamond”)                       IV/#T197
 • Duffek, Patty Sarah                                                                                             II/#Z372

 

 • Edl, Jennifer Sarah                                                                                              II/#Z381
 • Eichenwald, Sophie Sarah                                                                                III/#i88
 • Esterlitz, Clarissa Sarah                                                                                  IV/#R172
 • Ettinger, Cécile Sarah                                                                                      IV/#N132

 

 

 • Feibus, Toby Sarah                                                                                            IV/#N150
 • Feis, Evelyn Sarah                                                                                                 I/#Y244
 • Finklea, Tula Sarah                           (“Cyd Charisse”)                              IV/#N141
 • Finsteen, Inbar Sarah                                                                                         IV/#H79
 • Fracknoi, Eleanor Sarah                                                                                   II/#Z299
 • Friesen, Samile Sarah                      (“Dyan Cannon”)                             IV/#N137
 • Frenk, Lior Sarah                                                                                                IV/#K102
 • Frye, Soliel Sarah                           (“Soliel Moon Frye”)                          II/#A288

 

 

 • Galatzer, Edna Sarah                                                                                         II/#Z350
 • Gareis, Jennifer Sarah                                                                                         III/#i84
 • Getzel, Phyllis Sarah                                                                                       III/#W221
 • Gilead, Mandy Sarah                                                                                        IV/#S185
 • Gombosova, Cora Sarah                                                                                 III/#Z310
 • Grade, Lucinda Sarah                                                                                     III/#Z269

 

 

 • Halevy, Malka Sarah                                                                                             V/#G65
 • Hallenstein, Simone Sarah                                                                               II/#Z317
 • Hava, Thai Sarah                                                                                                   V/#H74
 • Hazan, Shani Sarah                                                                                          III/#L121
 • Hertzstein, Barbara Sarah              (“Barbara Hershey”)                    II/#Z370
 • Himelbloy, Adi Sarah                                                                                      III/#Z254

 

 

 • Inber, Vanessa Sarah                                                                                         II/#Z301

 

 

 • Jaglom, Josephine Sarah                                                                                 IV/#N142

 

 

 • Kedouri, Behar Sarah                                                                                            V/#G67
 • Kevitch, Lindsey Sarah                                                                                   III/#Y240
 • Kubovtizky, Adriana Sarah                                                                          III/#Z256

 

 

 • Laqueur, Elianne Sarah                                                                                   II/#Z300
 • Lauerwald, Brenda Sarah                                                                                   IV/#A4
 • Lederberg, Rachael Sarah                                                                               II/#Z282
 • Leinster, Maura Sarah                                                                                      II/#Z360

 

 

 • Mandelker, Ricki Sarah                                                                                   III/#O142

 

 

 • Packer, Ricky Sarah                                                                                             I/#Q167
 • Podolsky, Oksana                                                                                                II/#Z303
 • Pohl, Eunice Sarah                                                                                             II/#Z339

 

 

 • Rakosi, Marta Sarah                                                                                              V/#D34
 • Razofsky, Donna Sarah                                                                                       III/#i86
 • Reich, Lisa Sarah                             (“Lisa Matthews”)                              IV/#T196

 

 

 • Sapir, Carly Sarah                                                                                             IV/#N149
 • Schlensky, Irenka Sarah                                                                                    I/#Z299
 • Schmuelovits, Hatikvah Sarah                                                                        I/#L112
 • Schnitzer, Ina Sarah                      (“Jordan Carver”)                                  IV/#A2
 • Sendyk, Courtney Sarah                                                                                   II/#Z318
 • Sharon, Viveca Sarah                     (“Coral Sharon”)                                     I/#i87

 

 

 • Vogel, Aniela Sarah                       (“Billie Rainbird”)                            IV/#T200

 

 

 • Weishaupt, Erica Sarah                                                                                  III/#Z257
 • Winger, Debra Sarah                                                                                         II/#Z368
 • Wirtzer, Daniela Sarah                                                                                    II/#Z390

 

 

 • Young, Laura Sarah                                                                                         II/#Z380