Alphabetical name-list of all Jewesses Documented/A

Name                                                                            alias                                              type/#

 

 • Abrabanel, Giuliana Sarah                                                                                 V/#F55
 • Abraham, Farrah Sarah                                                                                        I/#i84
 • Abramovich, Olya Sarah                                                                                III/#N135
 • Abramowicz, Zenia Sarah                                                                                    I/#F54
 • Abramoff, Hilda Sarah                                                                                       I/#N133
 • Achron, Jasmine Sarah                                                                                       I/#P153
 • Ackerman, Alanna Sarah                                                                                II/#U201
 • Adar, Eden Sarah                                                                                                 II/#V216
 • Adelsohn, Traci Sarah                          (“Traci Adell”)                              II/#P150
 • Adler, Donna Sarah                          (“Kym Donaldson”)                         II/#T198
 • Agronsky, Martina Sarah                                                                                  V/#E40
 • Agren, Janet Sarah                                                                                           IV/#K109
 • Aguf, Tsilya Sarah                                                                                               III/#B14
 • Aharonov, Ana Sarah                                                                                           I/#R171
 • Ainsztein, Batsheva Sarah                                                                              II/#Q166
 • Alberti, Olga Sarah                                                                                             II/#O145
 • Albertson, Roseanne Sarah                                                                               II/#D37
 • Alchamister, Neta Sarah                                                                                     V/#C22
 • Aldana, Rachel Sarah                                                                                             V/#A2
 • Alexander, Renée Sarah                                                                                   II/#Z274
 • Alibert, Christine Sarah                                                                                  IV/#N138
 • Alperowitz, Letty Sarah                                                                                       I/#B10
 • Alpert, Lizabeth Sarah                                                                                      II/#O147
 • Alt, Barbara Sarah                              (“Barbara Alton”)                        III/#Z270
 • Altschuler, Sasha Sarah                                                                                  III/#O141
 • Amarnek, Trudi Sarah                                                                                     IV/#T198
 • Amons, Nancy Sarah                                                                                        IV/#Q166
 • Amorescu, Luna Sarah                           (“Luna Amor”)                              V/#C28
 • Amram, Megan Sarah                                                                                      II/#X234
 • Ancona, Ronni Sarah                                                                                          V/#D30
 • Annenberg, Vicky Sarah                                                                                    II/#E43
 • Antonaz, Laura Sarah                       (“Laura Antonelli”)                            V/#A5
 • Antopol, Jessie Sarah                                                                                          V/#F52
 • Appelfeld, Carmen Sarah                                                                                II/#Z261
 • Applegate, Colleen Sarah                  (“Shauna Grant”)                        IV/#R179
 • d’Arbo, Chanya Sarah                                                                                         V/#F53
 • Arend, Christina Sarah                (“Christina Hendricks”)                  III/#G62
 • Arkin, Geri Sarah                                                                                              III/#S188
 • Asher, Liz Sarah                                                                                                   IV/#C25
 • Atias, Moran Sarah                                                                                              V/#E41
 • Atlas, Elaine Sarah                                                                                           III/#G69
 • Audibert, Ginette Sarah                                                                                 IV/#Q167
 • Auerbach, Muriel Sarah                                                                                  II/#U211
 • Aumont, Tina Sarah                                                                                          IV/#D30
 • Avener, Robin Sarah                                                                                           V/#E44
 • Averbykh, Naomi Sarah                       (“Rose Avery”)                                  I/#A2
 • Avital, Mila Sarah                                                                                            III/#N131
 • Avni, Irit Sarah                                                                                                   IV/#G63
 • Avraham, Keren Sarah                  (“Sylvia McFarland”)                       V/#J94
 • Aynaw, Yityish Sarah                                                                                        V/#J93

 

 

 • Bachman, Sylvia Sarah                                                                                         II/#A8
 • Baker, Marina Sarah                                                                                          II/#R175
 • Balint, Belinda Sarah                                                                                        II/#Q162
 • Baltzer, Anna Sarah                                                                                           III/#C22
 • Barash, Donna Sarah                                                                                        I/#W226
 • Barbeau, Adrienne Sarah                                                                                II/#R173
 • Bardo, Katerina Sarah                                                                                      IV/#H73
 • Barkan, Jadwiga Sarah                                                                                   II/#U213
 • Barnato, Rinah Sarah                                                                                          V/#C26
 • Barris, Beth Sarah                                                                                            IV/#M126
 • Barshefsky, Anna Sarah                        (“Anna Noble”)                              I/#E43
 • Bartoli, Francesca Sarah                                                                                   V/#E42
 • Bar-Hillel, Lucja Sarah                                                                                   II/#Y244
 • Bar-Zohar, Yael Sarah                                                                                       IV/#J99
 • Bash, Dana Sarah                                                                                             III/#N138
 • Baskin, Cynthia Sarah                                                                                   III/#N133
 • Bat-Ilan, Shoshanna Sarah                                                                               V/#J90
 • Bauer, Jamie Sarah                                 (“Jessica Lens”)                        III/#V217
 • Baum, Cheryl Sarah                                                                                             II/#D36
 • Bazelon, Velma Sarah                                                                                      IV/#K106
 • Beitner, Selma Sarah                               (“Selma Blair”)                          II/#R170
 • Belasco, Cécile Sarah                                                                                            V/#F59
 • Belkin, Malka Sarah                                                                                          II/#Z294
 • Bell, Antonia Sarah                                                                                            II/#O149
 • Bell, Arlene Sarah                                                                                                  III/#A1
 • Bell, Catherine Sarah                                                                                     III/#X239
 • Bell, Lake Sarah                                                                                                III/#Z303
 • Beller, Kathleen Sarah                                                                                         I/#D30
 • Belzberg, Leah Sarah                                                                                        II/#Z299
 • Belzer, Chantelle Sarah                                                                                    II/#Y245
 • Ben-Avi, Karin Sarah                                                                                           V/#H72
 • Benayoum, Emily Sarah                                                                                    V/#E49
 • Bensimon, Suzanne Sarah                                                                            III/#Z289
 • Benyerzi, Tal Sarah                                                                                              V/#F56
 • Bercovich, Tal Sarah                                                                                             I/#F58
 • Berenson, Beth Sarah                                                                                       II/#Q169
 • Berger, Luciana Sarah                                                                                         II/#C21
 • Berger, Susan Sarah                                                                                             II/#F55
 • Berkley, Elizabeth Sarah                                                                               III/#S189
 • Berle, Jenna Sarah                                                                                            IV/#R173
 • Berliner, Myra Sarah                                                                                           II/#F53
 • Berman, Malena Sarah                                                                                    II/#U206
 • Bernard, Sue Sarah                                                                                                 V/#A6
 • Bernstein, Stacey Sarah                             (“Raylene”)                              II/#L113
 • Bettelheim, Eunice Sarah                                                                              IV/#N133
 • Bialer, Joan Sarah                                  (“Lee Germaine”)                        III/#G61
 • Bialik, Mayim Sarah                                                                                          III/#J94
 • Biller, Francesca Sarah                                                                                   IV/#Z255
 • Binion, Marianne Sarah                                                                                 IV/#S186
 • Birkin, Jane Sarah                                                                                             II/#Z292
 • Blacker, Tina Sarah                                 (“Tina Louise”)                         III/#D36
 • Blakely, Sara Sarah                                                                                            IV/#J94
 • Bleiberg, Jennifer Sarah                                                                                  II/#P154
 • Blitzer, Miryam Sarah                                                                                          I/#E45
 • Bloch, Adrienne Sarah                                                                                        I/#T199
 • Blokman, Limor Sarah                                                                                        III/#A7
 • Blum, Stephanie Sarah                        (“Linda Gordon”)                        III/#D39
 • Blumberg-Slater, Sabina Sarah                                                                   II/#T193
 • Blume, Judy Sarah                                                                                            III/#S184
 • Blustein, Rose Sarah                             (“Joan Blondell”)                          IV/#B15
 • Bodansky, ‘Stasia Sarah                                                                                    I/#R172
 • Bonham-Carter, Helena Sarah                                                                      II/#Z269
 • Brager, Jenna Sarah                                                                                           III/#J93
 • Brandner, Susan Sarah                                                                                      IV/#C21
 • Braude, Samantha Sarah                (“Sammy Braddy”)                        II/#V212
 • Braun, Paulina Sarah                                                                                           II/#i81
 • Brawer, Dina Sarah                                                                                              II/#F50
 • Breitbach, Sonia Sarah                                                                                     IV/#H75
 • Breslau, Meryl Sarah                                                                                       III/#N137
 • Breuer, Joan Sarah                                                                                            II/#X233
 • Brill, Esther Sarah                                                                                              II/#S189
 • Brinkman, Joan Sarah                                                                                    II/#Z280
 • Broderson, Idah Sarah                                                                                     IV/#D31
 • Brodsky, Gabrielle Sarah                                                                                    I/#B19
 • Broidman, Liat Sarah                                                                                        II/#L111
 • Bromberg, Norah Sarah                                                                                   II/#L112
 • Bronfman, Emily Sarah                           (“Emily Born”)                          IV/#F59
 • Brotman, Dora Sarah                                                                                            I/#i85
 • Brownrigg, Claudia Sarah                   (“Claudia Beatty”)                   III/#S175
 • Brownstein, Donna Sarah                      (“Busty Brown”)                        II/#B10
 • Brugman, Devin Sarah                                                                                        I/#D33
 • Bubley, Erin Sarah                               (“Erin Heatherton”)                   IV/#Q165

 

 

 • Cameron, Nancy Sarah                                                                                      IV/#D37
 • Caro, Mirelle Sarah                        (“September Carrino”)                        V/#B10
 • Cassel, Bernadette Sarah                                                                                II/#O148
 • Cassini, Nadia Sarah                                                                                            V/#G63
 • Cates, Phoebe Sarah                                                                                          IV/#Z257
 • Cederberg, Fran Sarah                                                                                        II/#E44
 • Chafetz, Darya Sarah                                                                                          I/#K103
 • Chaiken, Jennifer Sarah                                                                                  II/#S185 
 • Chait-Morris, Claire Sarah                                                                              II/#T191
 • Charnes, Abby Sarah                                                                                         II/#Z290
 • Chasins, Sherri Sarah                                                                                            I/#G61
 • Chayefsky, Miryam Sarah                                                                                  I/#H72
 • Chelm, Madlyn Sarah                                                                                        II/#Z271
 • Chernin, Carla Sarah                    (“Carlotta Champagne”)                  IV/#D39
 • Chernow, Roslyn Sarah                                                                                 III/#N130
 • Chilf, Helène Sarah                                                                                             II/#L114
 • Chodorov, Gavriella Sarah                                                                               I/#Q166
 • Chriqui, Emmanuelle Sarah                                                                              V/#G61
 • Chudnofsky, Erica Sarah                                                                                 II/#S188
 • Citronova, Candi Sarah                                                                                    II/#Y241
 • Cixoux, Geneviève Sarah                                                                                  IV/#H70
 • Clarkson-Parnes, Lucy Sarah                                                                           IV/#i81
 • Cohen, Cleo Sarah                                                                                                    II/#A7
 • Cohn, Crystal Sarah                                                                                            III/#B10
 • Cohn, Nancy Sarah                                                                                                II/#B11
 • Cole, Marilyn Sarah                                                                                           II/#N133
 • Connelly, Jennifer Sarah                                                                               II/#W220
 • Copeland, Dorit Sarah                                                                                        IV/#C26
 • Cornblatt, Lisa Sarah                                                                                          IV/#i82
 • Cronberg, Andrea Sarah                                                                                 IV/#N139
 • Cyrus, Miley Sarah                        (Honorary Jewess #1)                      IV/#Z280

 

 • Dabrowska, Beata Sarah                   (“Ewa Sonnet”)                               II/#R171
 • Dadon, Natalay Sarah                                                                                        I/#O145
 • Daniels, Devon Sarah                                                                                          II/#D39
 • Dann, Greta Sarah                                                                                            III/#Z307
 • Danyushkina, Nadezhda Sarah                                                                     I/#Q168
 • David, Pam Sarah                                                                                                    V/#A9
 • Davis, Ann Sarah                                                                                                  IV/#C27
 • Davis, Hannah Sarah                                                                                     III/#Q168
 • Davis, Pat Sarah                                                                                                III/#T194
 • Demsky, Kathy Sarah                        (“Kathy Douglas”)                         II/#V217
 • Denault, Brenda Sarah                                                                                       IV/#J91
 • Deutschkron, Judy Sarah                                                                               II/#M123
 • Diamond, Aleska Sarah                                                                                    III/#H71
 • Diamond, Amy Sarah                                                                                      III/#Z300
 • Diamond, Dru Sarah                                                                                        III/#K107
 • Diamond, Eve Sarah                                                                                                 I/#A6
 • Diamond, Jan Sarah                                                                                            IV/#B19
 • Diamond, Nell Sarah                                                                                         II/#M125
 • Dolezal, Rachel Sarah                                                                                            I/#J97
 • Dorfman, Andi Sarah                                                                                           II/#J98
 • Dorman, Semantha Sarah                                                                                II/#F59
 • Dortmunder, Sonya Sarah                                                                             IV/#L117
 • Dovator, Eileen Sarah                                                                                      II/#Z257
 • Dragomirescu, Sabine Sarah                                                                           V/#C27
 • Dreyfus, Debra Sarah                                                                                        IV/#F50
 • Dreyfus, Françoise Sarah                   (“Anouk Aimée”)                             II/#i88
 • Drucker, Janicka Sarah                     (“Jana Defi”, etc.)                             I/#B13
 • Duani, Roni Sarah                                                                                               IV/#F55
 • Dubinsky, Veronika Sarah                                                                                 I/#H71
 • Durkheim, Annélise Sarah                                                                             II/#O141
 • Dvorkin, Roz Sarah                                                                                            II/#L116

 

 • Edelstein, Joan Sarah                                                                                         II/#B20
 • Efron, Elise Sarah                                                                                                   IV/#A9
 • Ehrlich, Martha Sarah                                                                                      II/#V214
 • Eichengreen, Gayle Sarah                                                                                   II/#i86
 • Einberg, Katie Sarah                             (“Katee Owen”)                                 I/#i89
 • Eisenstein, Frumeh Sarah                                                                             IV/#M124
 • Eisler, Bracha Sarah                                                                                          II/#T192
 • Eitingon, Jane Sarah                            (“Sensual Jane”)                          II/#U216
 • Elghanian, Sarit Sarah                                                                                       V/#H73
 • Eliashar, Lizbeth Sarah                                                                                   II/#Z286
 • Elkin, Dorit Sarah                                                                                                  I/#G65
 • Elks, Joanna Sarah                                                                                          III/#K108
 • Ellison, Debbie Sarah                                                                                         IV/#F57
 • Ellsberg, Brenda Sarah                                                                                    III/#G63
 • Emerman, Leoni Sarah                                                                                     III/#J92
 • Endel, Diane Sarah                                                                                             III/#D31
 • Enriquez, Danielle Sarah                                                                                    V/#B19
 • Ensler, Hannah Sarah                                                                                        II/#E45
 • Esicovitch, Paula Sarah                                                                                   II/#Z251
 • Esterman, Nel Sarah                                                                                          II/#P157
 • Estrin, Megan Sarah                                                                                          IV/#C28
 • Etzioni, Roslyn Sarah                            (“Toni Thomas”)                           V/#D37
 • Evanier, Aileen Sarah                                                                                      I/#W222
 • Ezrahaim, Kate Sarah                                                                                   IV/#Q164

 

 • Faderman, Lillian Sarah                         (“Gigi Frost”)                            II/#N139
 • Falchuk, Jill Sarah                                                                                             II/#U207
 • Falk, Ariel Sarah                                                                                               III/#O146
 • Falk, Regina Sarah                                                                                               I/#T198
 • Farber, Kim Sarah                                                                                                     I/#A9
 • Farinelli, Patricia Sarah                                                                                      V/#C21
 • Farkas, Szofia Sarah                                                                                            II/#D35
 • Feigel, Lillian Sarah                                 (“Lillian Faye”)                          II/#E42
 • Feldenkreis, Mayim Sarah                                                                                II/#F52
 • Feltman, Rachel Sarah                                                                                     II/#N136
 • Fenichel, Sophie Sarah                                                                                     II/#Z260
 • Ferenczi, Sandra Sarah                                                                                    II/#V213
 • Feuerstein, Trudi Sarah                                                                                     II/#E47
 • Fingerhut, Sharyn Sarah                      (“Ali Casanova”)                         I/#T196
 • Finkel, Katie Sarah                                                                                             II/#T191
 • Finkelkraut, Donna Sarah                                                                               I/#Z260
 • Firestone, Shulamith Sarah                                                                           II/#N136
 • Fischbach, Marjorie Sarah                                                                              III/#i89
 • Fischbein, Cassie Sarah                                                                                  IV/#S182
 • Fischel, Marilyn Sarah                          (“Marilyn Davis”)                        IV/#B11
 • Fischer, Andrea Sarah                           (“Chloe Vevrier”)                           IV/#A3
 • Fleischman, Magda Sarah                                                                              II/#Q165
 • Fleischman, Alana Sarah                                                                              III/#M127
 • Fleugel, Deanne Sarah                                                                                     III/#T191
 • Flom, Leoni Sarah                                                                                             II/#W221
 • Florsheim, Erika                                                                                                 II/#X235
 • Frank, Donna Sarah                                                                                          III/#H75
 • Frank, Ivy Sarah                                                                                                   II/#E49
 • Frankel, Jasmine Sarah                                                                                   III/#D34
 • Frankenberg, Joyce Sarah                  (“Jane Seymour”)                      III/#E46
 • Freeman, Cyndi Sarah                                                                                          I/#C22
 • Freid, Linda Sarah                                                                                             II/#Q160
 • Freidman, Amit Sarah                                                                                    III/#R175
 • Freud, Nicola Sarah                                                                                            II/#H78
 • Freund, Jerilyn Sarah                                                                                      II/#X232
 • Friedlander, Estera Sarah                                                                                I/#U201
 • Frolich, Herta Sarah                                                                                        II/#U204
 • Fuller, Cindy Sarah                                                                                           IV/#L112

 

 • Gadot, Gal Sarah                                                                                                     I/#J96
 • Garelik, Trish Sarah                                                                                               I/#i82
 • Garza, Sandy Sarah                                                                                              V/#C29
 • Garfein, Janey Sarah                                                                                         II/#S181
 • Gaufberg, Lilia Sarah                                                                                        III/#H76
 • Gefen, Marcy Sarah                                                                                            II/#Z259
 • Gelbard, Marlene Sarah                                                                                    I/#U206
 • Gelbart, Esther Sarah                                                                                        III/#F55
 • Geldof, Peaches Sarah                                                                                    III/#M124
 • Geller, Harriet Sarah                                                                                          IV/#E47
 • Gellert, Agnes Sarah                                                                                          II/#U212
 • Gelson, Loren Sarah                                                                                           III/#G67
 • Geltwasser, Louise Sarah                                                                                    II/#i85
 • Gepner, Leslie Sarah                                                                                        III/#S186
 • Gerard, Fran Sarah                                                                                               V/#B14
 • Gertzog, Francine Sarah                                                                                  II/#Z284
 • Gessen, Masha Sarah                                                                                             I/#E46
 • Ghert-Zander, Elissa Sarah                                                                               V/#F50
 • Gilbert, Luana Sarah                          (“Penny Porsche”)                      III/#U201
 • Ginsburg, Ruth Sarah                                                                                        II/#S184
 • Ginzburg, Suzanne Sarah                                                                               II/#Z268
 • Girardi, Tanya Sarah                                                                                           V/#F58
 • Glaser, Heidi Sarah                                                                                            II/#T195
 • Glattstein, Janey Sarah                                                                                 III/#M128
 • Glick, Chelsea Sarah                                                                                             II/#B13
 • Gluckstern, Barbara Sarah                                                                           IV/#M129
 • Goldbach, Barbara Sarah                 (“Barbara Bach”)                           I/#N138
 • Goldberg, Michelle Sarah                                                                                   II/#B19
 • Goldblatt, Julie Sarah                          (“Julie Goforth”)                          II/#Q162
 • Golden, Ginny Sarah                                                                                              I/#F53
 • Goldenthal, Ashley Sarah                                                                              III/#Z286
 • Golding, Shawn Sarah                                                                                     II/#W223
 • Goldmacher, Noelle Sarah                                                                                 IV/#i83
 • Goldoni, Rivka Sarah                         (“Lenka Hruskova”)                        V/#H78
 • Goldsmith, Clio Sarah                                                                                        II/#L117
 • Goldstein, Brooke Sarah                                                                                   III/#E44
 • Golemis, Debbie Sarah                           (“Renée Said”)                              II/#E40
 • Golub, Genya Sarah                                                                                                I/#D31
 • Golson, Sharon Sarah                                                                                         IV/#F54
 • Gompertz, Yvette Sarah                                                                                     I/#V210
 • Gonzalez, Miriam Sarah                                                                                        V/#A7
 • Gopnik, Shula Sarah                                                                                           IV/#G61
 • Gordon, Virginia Sarah                                                                                     II/#T197
 • Gorelick, Elaine Sarah                                                                                       II/#P151
 • Gorenberg, Jane Sarah                                                                                     II/#Y240
 • Gorman, Anna Sarah                                                                                             I/#D35
 • Gottesman, Gwen Sarah                                                                                   II/#S182
 • Gottfried, Francine Sarah                                                                                  II/#J97
 • Gottlieb, Moira Sarah                                                                                       III/#H77
 • Gradow, Jocelyn Sarah                                                                                    II/#Z277
 • Green, Carole Sarah                                                                                          II/#M122
 • Green, Cathy Sarah                                                                                                I/#C23
 • Green, Eva Sarah                                                                                                   V/#D38
 • Green, Jessica Sarah                                                                                            II/#J90
 • Green, Maggie Sarah                                                                                         IV/#L110
 • Greenberg, Helen Sarah                                                                                 III/#T195
 • Greenberg, Jess Sarah                                                                                     III/#L113
 • Greiner, Justine Sarah                                                                                      II/#R176
 • Groen, Tsipora Sarah                                                                                        II/#N132
 • Gros, Moran Sarah                                                                                                II/#i80
 • Grossbardt, Lacy Sarah                                                                                 III/#N139
 • Grossel, Diane Sarah                         (“Dianne Chandler”)                      IV/#E48
 • Grossman, Adele Sarah                                                                                      I/#Z250
 • Gruja, Marina Sarah                                                                                              V/#A8
 • Gumbiner-Farahi, Suzanne Sarah                                                                 V/#D31
 • Gurvitz, Batsheva Sarah                                                                                III/#R172

 

 • Habeck, Janine Sarah                                                                                         II/#D35
 • Haddon, Dayle Sarah                                                                                          II/#C28
 • Halevy, Malka Sarah                                                                                           V/#D34
 • Halphen, Nicola Sarah                                                                                      II/#L110
 • Hambourg, Marlene Sarah                                                                             II/#Z293
 • Hamlisch, Grace Sarah                                                                                    III/#L111
 • Hammer, Jaime Sarah                                                                                             I/#A3
 • Handelsman, Gerri Sarah                                                                                IV/#D38
 • Harnoy, Ofra Sarah                                                                                         III/#U207
 • Haskil, Elissa Sarah                                                                                           II/#Z254
 • Hassan-Bronheim, Juliette Sarah                                                                   V/#B17
 • Hatcher, Teri Sarah                                                                                              II/#E42
 • Hawn, Goldie Sarah                                                                                            IV/#G68
 • Hazen, Denise Sarah                                (“Denise Hayes”)                      II/#M126
 • Hecht, Vicky Sarah                                                                                              II/#L118
 • Heckscher, Theo Sarah                                                                                         II/#i84
 • Heifetz, Flora Sarah                                    (“Elegy Ellem”)                       II/#N138
 • Heilbroner, Shelly Sarah                                                                               III/#O140
 • Herschkin, Tricia Sarah                                                                                      III/#i81
 • Hershkoviz, Hila Sarah                                                                                        II/#F51
 • Herschlag, Natalie Sarah                   (“Natalie Portman”)                 III/#Q167
 • Hersonski, Yael Sarah                                                                                       II/#Z230
 • Herzsfeld, Anita Sarah                                                                                    III/#R174
 • Hidary, Vanessa Sarah                                                                                        V/#C24
 • Hilsberg, Connie Sarah                                                                                       IV/#i84
 • Hirschorn, Judith Sarah                           (“Judy Sophia”)                        II/#G69
 • Hochschild, Bernice Sarah                                                                              IV/#L111
 • Hogrefe, Heather Sarah                                                                                 III/#Z295
 • Holland, Kathy Sarah                                                                                         I/#T197
 • Horn, Isabell Sarah                                                                                           II/#Z262
 • Horowitz, Miriam Sarah                                                                                    I/#D38
 • Horowitz, Winona Sarah                       (“Winona Ryder”)                    II/#N137
 • Horvath, Tundi Sarah                                                                                       IV/#D34
 • Huberman, Deborah Sarah                  (“Debbie Hooper”)                       II/#B17
 • Huntington-Whiteley, Rosie Sarah                                                             III/#C27
 • Hurvitz, Candace Sarah                                                                                  II/#U210
 • Hyams, Isabel Sarah                                                                                          II/#G65

 

 • Idan, Sariyah Sarah                                                                                            II/#G61
 • Inkeles, Dori Sarah                                                                                           II/#U205
 • Issacson, Ilana Sarah                             (“Ilana Mercer”)                            I/#B17
 • Issová, Klara Sarah                                                                                              V/#E46
 • Itkowitz, Kendra Sarah                        (“Kendra Renée”)                           I/#J95
 • Ivener, Sharyn Sarah                                                                                         II/#E48

 

 • Jablons, Naomi Sarah                                                                                        III/#F53
 • Jackman, Debra Sarah                                                                                        II/#C29
 • Jacobs, Karen Sarah                                                                                           III/#E47
 • Jacova, Martine Sarah                              (“Kyla Cole”)                           IV/#K103
 • Jaffe, Sharon Sarah                                                                                             I/#N132
 • Janis, Shelly Sarah                               (“Shelly Jamieson”)                  III/#R170
 • Jastrov, Rhona Sarah                                                                                          I/#H76
 • Jessel, Sheila Sarah                                                                                            II/#Z252
 • Johannsen, Scarlett Sarah                                                                               III/#B16
 • Josefowitz, Chloe Sarah                                                                                       I/#E42
 • Jellinek, Vanessa Sarah                                                                                      I/#D34
 • Julis, Shani Sarah                                                                                            III/#Q165

 

 • Kadish, Abrama Sarah                                                                                   III/#M126
 • Kagal, Tamara Sarah                                                                                         II/#L118
 • Kahane, Whitney Sarah                        (“Whitney Kaine”)                     IV/#D32
 • Kahn, Dee Sarah                                                                                                       II/#A4
 • Kahner, Carol Sarah                                (“Carol Conners”)                      III/#F52
 • Kalichstein, Jordana Sarah                (“Jordan Carver”)                          IV/#A2
 • Kalmus, Agnieszka Sarah                                                                                  IV/#J92
 • Kaluzna, Yvette Sarah                                                                                         V/#G60
 • Kantrowitz, Alinka Sarah                                                                                 I/#V212
 • Kantrowitz, Anna Sarah                                                                                 II/#X236
 • Kaplowitz, Patty Sarah                                                                                         I/#i88
 • Kaptur, Trudy Sarah                                                                                         I/#W225
 • Karpeles, Zelma Sarah                                                                                      III/#F50
 • Kater, Batya Sarah                                                                                           II/#U209
 • Katzman, Aviva Sarah                                                                                     II/#O142
 • Kay, Sheyna Sarah                                                                                            II/#Z258
 • Kazan, Lanie Sarah                                                                                                  I/#A7
 • Kedouri, Behar Sarah                                                                                          V/#E43
 • Keiser, Stacy Sarah                                                                                              IV/#i85
 • Keisler, Hedwig Sarah                         (“Hedy Lamarr”)                          II/#R177
 • Kentner, Stefanie Sarah                                                                                    III/#J95
 • Kessler, Nell Sarah                          (“Sydney Hearthstone”)                 II/#Q167
 • Kestenbaum, Sophie Sarah                                                                               II/#B16
 • Kiger, Susan Sarah                                                                                              IV/#E43
 • Kimelman, Erin Sarah                                                                                     IV/#U207
 • King, Madeline                                                                                                      IV/#C20
 • Kircheimer, Babette Sarah                                                                                 I/#D39
 • Kircheimer, Bernice Sarah                                                                             II/#Z295
 • Kistler, Darci Sarah                                                                                         III/#Q160
 • Klein, Barbara Sarah                             (“Barbi Benton”)                          II/#F56
 • Klein, Karla Sarah                                                                                                   II/#A1
 • Klein, Yanna Sarah                                  (“Iana Little”)                              II/#C24
 • Kleinfeder, Sasha Sarah             (“Sacheen Littlefeather”)                    II/#E41
 • Kleinova, Leiselle Sarah                                                                                 III/#P153
 • Klemperer, Alexandra Sarah                                                                          II/#P153
 • Kletzki, Nina Sarah                                                                                                 I/#i83
 • Kleyn, Maryke Sarah                                                                                        II/#K104
 • Kloss, Karlie Sarah                          (honorary Jewess #4)                    IV/#z283
 • Kolodhkin, Rakhil Sarah                                                                                      I/#F55
 • Konvitz, Sonja Sarah                                                                                        IV/#K101
 • Kopkind, Zoe Sarah                                                                                               II/#J94
 • Koplinsky, Katrin Sarah                     (“Sexy Venera”)                            III/#H72
 • Koppel, Cheryl Sarah                                                                                             I/#C29
 • Kornblau, Renata Sarah                                                                                 III/#Q161
 • Kornelsky, Marta Sarah                                                                                  III/#S177
 • Kornicker, Tess Sarah                                                                                        III/#J90
 • Kosminsky, Jill Sarah                                                                                       III/#L114
 • Koss, Phyllis Sarah                                                                                           III/#N134
 • Kotlow, Lucja Sarah                                                                                          II/#Z256
 • Kournikova, Anna Sarah                                                                                  IV/#C23
 • Kraftowitz, Arianna Sarah                                                                               I/#Z256
 • Krall, Evelyn                                                                                                          II/#N131
 • Kranz, Paula Sarah                             (“Paula Broadwell”)                      II/#G60
 • Kraslow, Esther                                                                                                 III/#Z280
 • Kravitz, Lior Sarah                                                                                               I/#V219
 • Krein, Marla Sarah                                                                                             III/#F53
 • Kreutzberg, Zondra Sarah                                                                                 III/#A3
 • Kronenberg, Leah Sarah                         (“Leanne Crow”)                          IV/#A7
 • Kross, Ella Sarah                                                                                                 II/#Z297
 • Kupferberg, Shione Sarah                    (“Shione Cooper”)                    II/#U200
 • Kunstler, Dorothy Sarah                                                                                     II/#i83
 • Kupcinet, Marie Sarah                                                                                     II/#Z298
 • Kupferova, Ervina Sarah                                                                               II/#X230
 • Kurlander, Carrie Sarah                                                                                  I/#U209
 • Kushner, Melissa Sarah                                                                                     II/#D38
 • Kutler, Zofiya Sarah                                                                                              I/#E47
 • Kuzma, Nora Sarah                                   (“Traci Lords”)                      IV/#M120
 • Kuznetz, Margo Sarah                                                                                          I/#D37

 

 • Landau, Irene Sarah                                                                                          II/#Z253
 • Langtenthal, Abbie Sarah                                                                             III/#Q166
 • Lager, Ruth Sarah                                                                                                   II/#A6
 • Langer, Ruth Sarah                                                                                              IV/#i89
 • Langford, Jayme Sarah                                                                                    III/#C20
 • Lanksy, Rachelle Sarah                                                                                        I/#G69
 • Lapidow, Jody Sarah                                                                                              I/#i86
 • Lapinsky, Cheryl Sarah                                                                                     I/#O142
 • Laren, Shay Sarah                                                                                               III/#D37
 • Larionov, Shoshana                                                                                          IV/#R170
 • Laskau, Gayle Sarah                                                                                              I/#G67
 • Laufer, Zivia Sarah                                                                                            II/#Z263
 • Lazare, Laura Sarah                                                                                              I/#F56
 • Leardini, Christina Sarah                                                                                  V/#E45
 • Lefkowitz, Janine Sarah                                                                                  II/#Z289
 • Leftwich, Jane Sarah                                                                                          III/#B11
 • Lehrman, Stella Sarah                                                                                       I/#U204
 • Leichtner, Simcha Sarah                                                                               III/#M125
 • Lemkin, Irena Sarah                                                                                         III/#S161
 • Lengyel, Haika Sarah                                                                                       I/#W224
 • Leon, Valerie                                                                                                            V/#C25
 • Levan, Yaffa Sarah                                                                                                III/#A8
 • Levi-Abukasis, Orli Sarah                                                                                III/#F56
 • Levieva, Margarita Sarah                                                                              III/#Z271
 • Levin, Amy Sarah                                                                                                II/#R174
 • Levy, Marion Sarah                          (“Paulette Goddard”)                    III/#L119
 • Levy, Robin Sarah                                                                                                 I/#T193
 • Levy-Benchton, Natalie Sarah                                                                     III/#P155
 • Levinson, Sally Sarah                                                                                       II/#O143
 • Levintritt, Trudy Sarah                                                                                      II/#C25
 • Levitan, Audra Sarah                                                                                            I/#F52
 • Lewinbukh, Daliah Sarah                    (“Daliah Lavi”)                              I/#V211
 • Lewinsky, Monica Sarah                                                                                II/#M124
 • Lewis, Alina Sarah                                                                                             II/#Z276
 • Lichtenbaum, Esther Sarah                                                                           IV/#L114
 • Lichtenstein, Lois Sarah                                                                                IV/#N135
 • Lichtheim, Patricia Sarah                    (“Tina Locke”)                           III/#H79
 • Liebersohn, Charlene Sarah                                                                            II/#H79
 • Liebowitz, Rachel Sarah                                                                                     I/#G63
 • Lillienfeld, Ilsa Sarah                                                                                        IV/#G65
 • Lindeland, Liv Sarah                                                                                         IV/#H77
 • Lindheim, Denise Sarah                           (“Dede Lind”)                             IV/#F56
 • Linowitz, Vera Sarah                                   (“Veralin”)                             IV/#N140
 • Linssen, Saskia Sarah                                                                                     III/#V212
 • Lipschutz, Fraeda Sarah                                                                                III/#S178
 • Lisagor, Bernice Sarah                                                                                      IV/#D33
 • Litwack, Katherine Sarah                   (“Kat Dennings”)                         III/#E42
 • Loeffelholz, Mona Sarah                    (“Gina Lombardi”)                      III/#P157
 • Loewe, Ashley Sarah                                                                                         II/#Z275
 • Loewenstein, Sharona Sarah                                                                       III/#Z310
 • Loewinger, Candace Sarah                (“Candy Loving”)                          IV/#B14
 • Lokspeiser, Rhonna Sarah                                                                             II/#Z296
 • Lonstein, Shoshanna Sarah                                                                              II/#B17 
 • Lopez, Nadia Sarah                                                                                               V/#E48
 • Lorber, Golda Sarah                                                                                            IV/#J96
 • Lotero, Alexandra Sarah                                                                                  IV/#C23
 • Lubetkin, Erna Sarah                                                                                       II/#O144
 • Luftschein, Sheila Sarah                                                                                 III/#D30
 • London, Lisa Sarah                                                                                                I/#B14
 • Lubin, Eve Sarah                                                                                                 I/#M129
 • Lubitsch, Briana Sarah                                                                                  IV/#N134
 • Lupo, Janet Sarah                                                                                                III/#A2
 • Lustig, Natalie Sarah                                 (“Zombina”)                           II/#K103
 • Lustiger, Emily Sarah                                                                                      I/#U203
 • Lyon, Lisa Sarah                                                                                               II/#M127
 • Lyons, Laura Sarah                                                                                         IV/#L113

 

 • Maazel, Trudy Sarah                                                                                           I/#R179
 • Mahr, Fae Sarah                                                                                                   IV/#G64
 • Makovsky, Sophie Sarah                         (“April O’Neil”)                            I/#H78
 • Mamo, Esti Sarah                                                                                                   V/#J97
 • Manahimova, Sarah Sarah                       (“Jasmine”)                            I/#W220
 • Mandelkorn, Joyce Sarah                     (“Joyce Gibson”)                               I/#A1
 • Manoff, Dinah Sarah                                                                                            II/#C22
 • Manzari, Leah Sarah                                (“Danni Ashe”)                           III/#B17
 • Marcus, Jody Sarah                                                                                              II/#J92
 • Marcovich, Yael Sarah                                                                                        IV/#i80
 • Markowicz, Margaret Sarah           (“Margaret Markov”)                   IV/#C24
 • Margolin, Irma Sarah                            (“Irma Madigan”)                       IV/#C22
 • Margolis, Cindy Sarah                                                                                     III/#P154
 • Margolis, Zoe Sarah                                                                                           II/#T194
 • Markson, Ruby Sarah                                                                                           I/#D32
 • Martin, Abby Sarah                                                                                           II/#K100
 • Marx, Shae Sarah                                       (“Shae Marks”)                         III/#G68
 • Maslow, Lily Sarah                                  (“Lily Madison”)                        III/#G64
 • Massarano, Raquel Sarah                                                                                  V/#B18
 • Masserman, Margaret Sarah                                                                          III/#E41
 • May, Louisa Sarah                                                                                                II/#H72
 • Mayarchuk, Yulia Sarah                                                                                  IV/#H72
 • Maybach, Serena Sarah                                                                                    IV/#C29
 • Mazlish, Brigette Sarah                                                                                    II/#M121
 • Mearsheimer, Josephine Sarah                                                                    IV/#R178
 • Medved, Jessica Sarah                            (“Jessie Minx”)                            I/#O146
 • Meir, Shoshanna Sarah                           (“Sexy Sabra”)                               I/#B12
 • Meisler, Esti Sarah                                                                                                II/#J96
 • Melamid, Karen Sarah                                                                                            I/#A4
 • Melkman, Lydia Sarah                                                                                     II/#Z264
 • Mellomborgan, Solveig Sarah       (“Surrey Marshe”, etc.)               IV/#S180
 • Mellor, Marge Sarah                                                                                           IV/#E44
 • Melnik, Elena Sarah                                                                                             IV/#i88
 • Melovitz, Zella Sarah                                                                                           I/#L128
 • Menglet, Maya Sarah                                                                                            II/#i87
 • Mermelstein, Lynn Sarah                                                                                   II/#J99
 • Merz, Allysia Sarah                                                                                              II/#G63
 • Messier, Azraela Sarah                                                                                     II/#V218
 • Metzenbaum, Bonnie                                                                                         II/#Z270
 • Metzger, Corry Sarah                                                                                           II/#J93
 • Meyer, Eve Sarah                                                                                               III/#R173
 • Mezvinsky, Bella Sarah                        (“Abella Danger”)                         I/#S181
 • Michaels, Ellen Sarah                                                                                              I/#A5
 • Miller, Jackie Sarah                                                                                           III/#G60
 • Milshtain, Caroline Sarah                                                                             III/#Q161
 • Minchen, Millie Sarah                                                                                     III/#R177
 • Mink, Tiffany Sarah                                                                                         III/#N132
 • Minkowitz, Rachel Sarah                                                                                   I/#S185
 • Minsky, Leah Sarah                                                                                               I/#C28
 • Mirisch, Wendy Sarah                                                                                    III/#Q164
 • Misch, Laura Sarah                                                                                              II/#D32
 • Missoni, Roberta Sarah                                                                                        V/#B11
 • Mitchell, Shay Sarah                                                                                              I/#J91
 • Mitgang, Lois Sarah                                                                                          II/#K108
 • Mogul, Liana Sarah                                                                                                  I/#A8
 • Monash, Pauline Sarah                                                                                      II/#D30
 • Monroe, Marilyn Sarah                  (Honorary Jewess #2)                   IV/#Z281      
 • Monteux, Helène Sarah                                                                                   III/#G62
 • Montifiori, Geraldine Sarah                                                                           III/#F75
 • Moore, Alecia Sarah                                         (“Pink”)                                 III/#B18
 • Mor, Eden Sarah                                                                                                   IV/#B17
 • Mor-Godor, Rina Sarah           (“R. Messsinger”/”S. Barshev”)         IV/#F58
 • Morgenthau, Lorna Sarah                   (“Lorna Morgan”)                   II/#W226
 • Morrison, Kathryn Sarah                                                                                 IV/#J90
 • Moscovitz, Helene Sarah                         (“Cara Loren”)                             I/#C24
 • Moseman, Gisela Sarah                                                                                   IV/#S181
 • Moses, Patti Sarah                                                                                             II/#V210
 • Moss, Sharon Sarah                                                                                        II/#W228
 • Mossberg, Allison Sarah                                                                                  II/#S187

 

 • Nachman, Evelyn Sarah                          (“Eva Knotty”)                          III/#C29
 • Nadel, Jennifer Sarah                            (“Jenny McClain”)                      III/#D33
 • Nathan, Annette Sarah                                                                                     II/#K102
 • Nemcova, Petra Sarah                                                                                       IV/#D35
 • Nero, Sue Sarah                                                                                                       V/#B12
 • Neubacher, Pam Sarah                                                                                   III/#U206
 • Neumanova, Renée Sarah                                                                                  II/#B18
 • Neustadt, Georgia Sarah                                                                                    I/#L115
 • Newhouse, Alana Sarah                                                                                      II/#E46
 • Newman, Laraine Sarah                                                                                 III/#P152
 • Nissensohn, Jeri Sarah                                                                                       II/#G66
 • Nosh, Ila Sarah                                                                                                   III/#Z272
 • Nova, Yulia Sarah                                                                                              II/#M128
 • Nozick, Amy Sarah                                                                                             I/#W227
 • Nussbaum, Virginia Sarah                                                                             II/#K105
 • Nyro, Laura Sarah                                                                                                V/#E47

 

 • Oberstein, Arlene Sarah                                                                                   III/#E48
 • Ohlin, Sheila Sarah                                                                                           III/#T197
 • Ohrbach, Katrina Sarah                                                                                III/#P159
 • Opalsky, Natalya Sarah                       (“Nikka Movenka”)                       I/#E49
 • Oplinger, Maryan Sarah                                                                               IV/#M122
 • Oppenheim, Jill Sarah                               (“Jill St. John”)                      III/#Z255
 • Opperman, Marian Sarah                                                                               II/#Z254
 • Orenstein, Beatrice Sarah                                                                               II/#R172
 • Oreskovich, Alesha Sarah                                                                                 I/#O144
 • Orlow, Sandra Sarah                                                                                          IV/#B13
 • Ormand, Michelle Sarah                                                                               III/#S180
 • Ornitz, Cindy Sarah                                                                                          IV/#K107
 • Orzeck, Jeanette Sarah                                                                                     IV/#L116
 • Ostreicher, Josephine Sarah                                                                             II/#J95
 • Ostroff, Jayne Sarah                                                                                              I/#B18
 • Ostrow, Lorraine Sarah                                                                                       I/#H79
 • Ottenstein, Jessica Sarah                                                                               III/#P156
 • Ovadia, Mourad Sarah                                                                                       V/#H79
 • Ozaki-Morgenstern, Gwen Sarah        (“Hitomi Tanaka”)                IV/#Z254

 

 • Pacula, Joanna Sarah                                                                                         V/#D33
 • Padnick, Jodi Sarah                                                                                           III/#C28
 • Padovnick, Sally Sarah                                                                                    II/#U217
 • Paiden, Renée Sarah                                     (“Lovette”)                              III/#C26
 • Palanker, Devra Sarah                                                                                      IV/#E40
 • Paltrow, Gwyneth Sarah                                                                                III/#S182
 • Parker, Jackie Sarah                                                                                         II/#Q163
 • Parker, Lillian Sarah                                                                                          II/#H77
 • Parnes, Linda Sarah                                                                                          II/#Z235
 • Pascal, Françoise Sarah                                                                                     V/#C20
 • Paschenko, Svetlana Sarah                    (“Felicity Fey”)                         II/#V213
 • Paskowitz, Sonia Sarah                         (“Sonia Darrin”)                         I/#Z290
 • Passtel, Ala Sarah                                                                                                   IV/#A1
 • Paul, Nicola Sarah                                                                                             II/#N134
 • Pearl, Alexa Sarah                                                                                             II/#Y248
 • Pearl, Gillian Sarah                                                                                              V/#B16
 • Peck, Emily Sarah                                                                                               I/#Y249
 • Peer, Denise Sarah                                                                                            III/#S183
 • Peers, Holly Sarah                                                                                              II/#P158
 • Peet, Amanda Sarah                                                                                          II/#Z267
 • Peltz, Nicola Sarah                                                                                          III/#O145
 • Peretzki, Ellen Sarah                               (“Kelly Stewart”)                        V/#B13
 • Perlmutter, Audrey Sarah                                                                              II/#P156
 • Perske, Betty Sarah                                 (“Lauren Bacall”)                      III/#i85
 • Petrack, Esther Sarah                                                                                        IV/#E41
 • Pflaum, Mandy Sarah                                                                                     II/#U203
 • Phillips, Allison Sarah                                                                                      I/#U208
 • Pickelner, Stella Sarah                                                                                III/#U204
 • Picker, Joanie Sarah                                                                                          III/#i82
 • Pinsky, Melinda Sarah                         (“Melinda Palmer”)                      I/#C25
 • Plaut, Mikki Sarah                                                                                               II/#D31
 • Pollitzer, Jane Sarah                                                                                          I/#S189
 • Poole, Stacey Sarah                                                                                            II/#F54
 • Porat, Inez Sarah                                                                                                 V/#F54
 • Porszolt, Yvette Sarah                                                                                   III/#N136
 • Portnoy, Eli Sarah                                  (“Lana Kendrick”)                      II/#H76
 • Potamkin, Janet Sarah                                                                                  III/#L116
 • Preminger, Nichole Sarah                                                                              I/#M130
 • Prepon, Laura Sarah                                                                                      IV/#K100
 • Prestowitz, Jacquelyn Sarah         (“Jacquelyn Prescott”)              III/#P158
 • Price, Katie Sarah                                                                                              III/#C21
 • Pritzker, Suzanne Sarah                                                                                 IV/#B10
 • Prokupetz, Natalya Sarah                                                                                I/#J90
 • Proskauer, Julia Sarah                                                                                 IV/#T190             

 

 • Raab, Alexandra Sarah                                                                                     IV/#E49
 • Rabkin, Ariel Sarah                                                                                         III/#U202
 • Rahv, Hannah Sarah                                                                                            II/#J91
 • Raiken, Cessia                                                                                                     IV/#N130
 • Raphael, Arabelle Sarah                                                                                     V/#F57
 • Ratajkowski, Emily Sarah                                                                                III/#i80
 • Rabin, Wendy Sarah                                                                                            II/#B14
 • Rafaeli, Bar Sarah                                                                                               II/#H78
 • Rappoport, Gilda Sarah                           (“Rona Scott”)                           II/#G68
 • Raskin, Ruth Sarah                                                                                               III/#A9
 • Rathenau, Gerda Sarah                                                                                 III/#M129
 • Reid, Virve Sarah                                                                                                 III/#B12
 • Reigner, Lisette Sarah                                                                                       II/#S180
 • Reinharz, Grete Sarah                                                                                     III/#T196
 • Reizenstein, Hilda Sarah                                                                                   II/#D34
 • Reshevsky, Yusefa Sarah                                                                                   I/#P156
 • Rich, Denise Sarah                                                                                              III/#C24
 • Rickel, Jolene Sarah                                                                                              II/#i89
 • Riley, Rachel Sarah                                                                                           IV/#T199
 • Ringwald, Molly Sarah                                                                                    III/#H78
 • Rinna, Lisa Sarah                                                                                                     V/#A3
 • Rischman, Louise Sarah                         (“Julie Williams”)                        II/#A9
 • Robbins, Vanessa Sarah                                                                                       I/#E41
 • Roberts, Jan Sarah                                                                                               IV/#J93
 • Robertson, Sandy Sarah                                                                                     V/#D32
 • Roheim, Sylvie Sarah                                                                                          I/#Z253
 • Roitman, Cassandra Sarah                                                                                  I/#F57
 • Rojinski, Palina Sarah                                                                                       IV/#G60
 • Roman, Ruth Sarah                                                                                             II/#H73
 • Rome, Julia Sarah                                       (“Julia Lyndon”)                       III/#A3
 • Root, Gloria Sarah                                                                                               IV/#E45
 • Rosen, Clyda Sarah                                                                                                 II/#A2
 • Rosenblatt, Susan Sarah                        (“Susan Sontag”)                      II/#S183
 • Rosenfeld, Alice Sarah                                                                                        II/#H70
 • Rosensaft, Tuviah Sarah                                                                                 III/#T193
 • Rosenszweig, Leah Sarah                                                                                 I/#X230
 • Rosenthal, Lyova Sarah                            (“Lee Grant”)                         II/#W225
 • Ross, Ruthy Sarah                                                                                                III/#J91
 • Rothkirchen, Shaula Sarah                                                                           II/#U208
 • Rubin, Gail Sarah                                                                                                    I/#F59
 • Rubenfeld, Rachel Sarah                                                                                    I/#V218
 • Rudin, Sasha Sarah                                                                                            IV/#H76
 • Rudnick, Yana Sarah                                                                                          I/#Z255
 • Russo, Audrey Sarah                                                                                          III/#F51

 

 • Sacks, Rachel Sarah                                                                                           I/#W223
 • Sahl, Margaret Sarah                                  (“China Lee”)                            IV/#256
 • Salkind, Chris Sarah                                                                                              I/#G60
 • Samuels, Jerilyn Sarah                                                                                       I/#T194
 • Sandler, Shauna Sarah                          (“Shauna Sands”)                     III/#F54
 • Sanders, Jessica Sarah                                                                                      II/#P152
 • Sanders, Rachel Sarah                                                                                    IV/#M128
 • Sassoon, Edith Sarah                                                                                           II/#H71
 • Sauls, Judith Sarah                                    (“Lee Meredith”)                        III/#A4
 • van Schaak, Marie Sarah                          (“Lili St. Cyr”)                       III/#T190
 • Schaefer, Geula Sarah                                                                                       II/#Y246
 • de Schaeffer, Chris Sarah                                                                                 III/#H73
 • Schaffner, Yehudit Sarah                                                                                   I/#S188
 • Schanberg, Ruby Sarah                                                                                    II/#Y249
 • Schermerhorn, Alison Sarah                (“Alison Brie”)                            II/#Z265
 • Schiffman, Melissa Sarah                                                                                    I/#H70
 • Schiller, Rivkah Sarah                                                                                        I/#Q169
 • Schneersohn, Tiffany Sarah                                                                        III/#U200
 • Schneider-Gelin, Maria Sarah                                                                            V/#A4
 • Schoenberg, Trish Sarah                                                                                   IV/#G67
 • Schoenthal, Elena Sarah                                                                                      I/#H77
 • Schore, Alexia Sarah                                                                                               II/#A3
 • Schumeyko, Nadya Sarah                                                                                 IV/#H71
 • Schwartz, Jamie Sarah                      (“Jamie Lee Curtis”)                      IV/#D36
 • Schwartzberg, Nanette Sarah                                                                          II/#C23
 • Schwarzschild, Ronah Sarah                                                                        III/#L117
 • Schwimmer, Rebecca Sarah                                                                             I/#N139
 • Sela, Rotem Sarah                                                                                                IV/#E46
 • Selesner, Lisa Sarah                                       (“Lisa S.”)                             IV/#Z253
 • Seligman, Rhonda Sarah                                                                                    I/#H75
 • Serkin, Marlene Sarah                                                                                          I/#B11 
 • Shahon, Dana Sarah                                                                                        II/#W224
 • Shalabi, Mona Sarah                                                                                            V/#D35
 • Shalit, Mindy Sarah                                                                                         II/#W229
 • Shapell, Carole Sarah                                                                                       II/#Y242
 • Shaya, Carol Sarah                                                                                              III/#D3
 • Sheffield, Anita Sarah                                                                                           I/#G64
 • Sheffield, Sally Sarah                                                                                            I/#C20
 • Shero, Bernice Sarah                                                                                           V/#G62
 • Shusterman, Svetlana Sarah                                                                           I/#R170
 • Siegalbaum, Jill Sarah                                                                                          I/#F51
 • Silberklang, Bersheba Sarah                                                                       III/#R176
 • Silberstein, Cassandra Sarah                                                                      IV/#Q168
 • Silk, Roxanne Sarah                                                                                          II/#O146
 • Silverman, Ellen Sarah                                                                                     II/#X231
 • Silverman, Sarah Sarah                                                                                      I/#L111
 • Simmons-Jude, Jacqueline Sarah                                                                    I/#F50
 • Simon, Dorothy Sarah                                                                                         III/#A6
 • Simonsen, Lauren Sarah                      (“Lauren Southern”)                IV/#S184
 • Singer, Roberta Sarah                             (“Roberta Pedon”)                       IV/#A6
 • Slezak, Lanie Sarah                                                                                          IV/#M125
 • Slomin, Elizabieta Sarah                                                                                   II/#H74
 • Sneider, Jamie Sarah                                                                                        II/#V216
 • Sobel, Hilda Sarah                                                                                             II/#Z300
 • Sokolsky, Rae Sarah                                                                                              I/#G66
 • Solarcz, Tonya Sarah                                  (“Busty Ali”)                                I/#J90
 • Sondheimer, Keli Sarah                                                                                III/#U205
 • Sonnenfeldt, Simone Sarah                                                                            II/#Z285
 • Sonnino, Rafaela Sarah                                                                                     V/#D39
 • Spaak, Patricia Sarah                                                                                           I/#C27
 • Spanjar, Lauren Sarah                                                                                    II/#Z279
 • Spassky, Darlene Sarah                                                                                     I/#S187
 • Sperling, Natalie Sarah                                   (“Sabine”)                           II/#U215
 • Spichler, Miriam Sarah                            (“Mimi Rogers”)                      II/#V219
 • Spiegal, Nancy Sarah                                                                                        III/#E40
 • Steiglitz, Eva Sarah                                                                                           IV/#S183
 • Stein, Katerina Sarah                   (“Katerina vanden Heuval”)            II/#F58
 • Stein, Susan Sarah                                                                                            III/#Q161
 • Steinberg, Ellen Sarah                         (“Annie Sprinkle”)                           II/#A5
 • Steinem, Gloria Sarah                                                                                       II/#K106
 • Sterling, Julie Sarah                                                                                         III/#T199
 • Sterling, Rachel Sarah                                                                                     III/#R171
 • Stern, Suzanne Sarah                                                                                         I/#X230
 • Sternbaum, Leah Sarah                                                                                      IV/#i86
 • Stoessinger, Jacquiline Sarah                                                                         IV/#J98
 • Stone, Emma Sarah                                                                                              II/#G62
 • Stransky, Jennie Sarah                                                                                    II/#N130
 • Strassel, Kimberley Sarah                                                                             III/#O148
 • Streisand, Barbra Sarah                                                                                        I/#i81
 • Subotnick, Jill Sarah                                                                                         II/#Z287
 • Susskind, Bernice Sarah                                                                                   III/#E49
 • Sussman, Adeenah Sarah                                                                                  II/#D33
 • Swados, Sandra Sarah                                                                                     II/#Z266
 • Szajkowski, Selma Sarah                                                                               III/#S185
 • Szilyagi, Ilona Sarah                                                                                          IV/#F51
 • Szold, Elissa Sarah                                                                                             III/#E45
 • Szpiegelglas, Andrea Sarah                                                                          IV/#R175
 • Sztokman, Yudina Sarah                                                                                 I/#U207

 

 • Tager, Marilyn Sarah                                                                                         IV/#F53
 • Talmon, Minerva Sarah                                                                                   II/#K109
 • Talzingler, Lore Sarah                                                                                      II/#Y243
 • Tanczer, Maxine Sarah                                                                                        II/#i82
 • Taper, Amelia Sarah                                                                                         II/#V218
 • Tapirsky, Evgenia Sarah                                                                                     I/#C26
 • Tarnowicz, Trudy Sarah                       (“Trudy Eyre”)                               I/#E48
 • Tartakov, Vicki Sarah                                                                                           I/#E44
 • Taussig, Vicky Sarah                                                                                          IV/#F52
 • Taylor-Young, Leigh Sarah                                                                             IV/#B12
 • Teitel, Carol Sarah                          (“Misty Donovan”, etc.)                      I/#D39
 • Tekel, Yvonne  Sarah                                                                                         II/#L119
 • Telser, Fiona Sarah                                                                                           II/#Z291
 • Temešz, Klara Sarah                                                                                           I/#V217
 • Tepper, Moira Sarah                                                                                         II/#T196
 • ter Horst, Rachel Sarah                                                                                     IV/#J97
 • Tertis, Rachel Sarah                                                                                          II/#Z278
 • Terushkin, Naomi Sarah                                                                                  III/#B13
 • Teubal, Idith Sarah                                                                                          III/#L120
 • Thalberg, Jeanette Sarah                                                                                  I/#S182
 • Tichenor, Sharon Sarah                                                                                 III/#T192
 • Tischauer, Batya Sarah                                                                                   III/#D38
 • Ticotin, Rachel Sarah                                                                                             I/#i80
 • Tizard, Lindsey Sarah                                                                                       I/#W228
 • Tobin, Francine Sarah                                                                                       IV/#B16
 • Toeffler, Vonda Sarah                                                                                         IV/#i87
 • Toeplitz, Lina Sarah                                                                                         II/#M129
 • Tolpin, Roselle Sarah                                                                                    III/#W220
 • Torf, Bessie Sarah                                                                                               I/#Y240
 • Tourel, Alexia Sarah                                                                                         II/#T190
 • Trachtenberg, Michelle Sarah                                                                        I/#N137
 • Trauber, Melanie Sarah                                                                                 II/#O140
 • Trigère, Isabelle Sarah                                                                                  III/#P151
 • Trump-Kushner, Ivanka Sarah   (honorary Jewess #3)                  IV/#Z282
 • Tucherman, Terre Sarah                     (“Terre Tucker”)                        II/#T199
 • Tuchmeyer, Simone Sarah                                                                                I/#J98
 • Tuchterman, Ziona Sarah                                                                            III/#S179
 • Tzelnicker, Shani Sarah                                                                                 IV/#G69

 

 • Uchitel, Rachel Sarah                                                                                        III/#H74
 • Udewitz, Ilene Sarah                                                                                             I/#G65
 • Umansky, Eleanor Sarah                                                                                     I/#B16
 • Urey, Gertrude Sarah                                                                                        II/#V211

 

 • Vaijnberg, Sofia Sarah                                                                                    IV/#M127
 • Valvrojenski-S., Marisa Sarah         (“Marisa Berenson”)                    III/#B15
 • Vaszonyi, Ida Sarah                                                                                              II/#F57
 • Veigelsberg, Katy Sarah                                                                                  II/#Q168
 • Velkovsky, Angelika Sarah                                                                              II/#P155
 • Venezky, Arielle Sarah                                                                                        I/#K103
 • Verkaik, Petra Sarah                                                                                        IV/#Z252
 • Vinocur, Holly Sarah                                                                                         III/#G66
 • Vitebsky, Diane Sarah                                                                                         I/#S184
 • Vorspan, Glynn Sarah                                                                                     IV/#R176
 • de Vries, Jill Sarah                                                                                            IV/#K108
 • Vuolo, Lindsey Sarah                                                                                             V/#A1

 

 • Waldorf, Sabrina Sarah                                                                                 IV/#M123
 • Waldteufel, Jessica Sarah                                                                                II/#K107
 • Walker, Gloria Sarah                                                                                       III/#V210
 • Wallach, Janice Sarah                                                                                       III/#C23
 • Waltz, Marilyn Sarah                             (“Margaret Scott”)                  III/#K109
 • Warburg, Ottilie Sarah                                                                                       I/#Z257
 • Waskow, Joanna Sarah                                                                                    III/#C25
 • Wechsler, Delia Sarah                                                                                          II/#B12
 • Weininger, Barbara Sarah                                                                             II/#X238
 • Weinstock, Dori Sarah                                                                                          I/#H74
 • Weisbrod, Nadine Sarah                         (“Corky Dunbar”)                      I/#Z250
 • Weisman, Melissa Sarah                                                                                 II/#X237
 • Weissenburg, Angela Sarah                   (“Angela White”)                    II/#U202
 • Weiszel, Tovah Sarah                                                                                        II/#N135
 • Welsziker, Claudia Sarah                       (“Claudia Wells”)                  III/#Q169
 • West, Diana Sarah                                                                                              II/#K101
 • Wilczkowsky, Lillian Sarah                 (“Chesty Morgan”)                       IV/#A8
 • Wilder, Rachelle Sarah                          (“Rachelle Wilde”)                 IV/#W222
 • Willis, Aliyah Sarah                                    (“Alia Janine”)                        I/#U200
 • Willis, Nilli Sarah                                                                                                    V/#F51
 • Wine-Vilner, Pauline Sarah                                                                            II/#P159
 • Winger, Julia Sarah                                                                                           III/#H70
 • Wistrich, Corinne Sarah                                                                                       I/#J92
 • Wohlfeiler, Amy Sarah                             (“Lauren Redd”)                      II/#R179
 • Wolfenstein, Julie Sarah                           (“Julie Wolfe”)                      II/#W227
 • Wolfer, Caprice Sarah                                                                                        II/#G64
 • Wolin, Joy Sarah                                                                                                  IV/#E43
 • Wolk, Zinette Sarah                                                                                           II/#Y247
 • Wurtzel, Sandra Sarah                                                                                    III/#L122

 

 • Yablonsky, Wanda Sarah                                                                               II/#M120
 • Yarominok, Larissa Sarah                                                                                I/#V214
 • Yarrow, Zelda Sarah                                                                                            I/#T192
 • Yazgur, Danielle Sarah                                                                                   III/#T198
 • Yonath, Adalyn Sarah                                                                                      II/#V215
 • Yurick, Lenka Sarah                                                                                            I/#R176

 

 • Zabarenko, Deborah Sarah                                                                             III/#G65
 • Zakharenko, Svetlana Sarah              (“Lana Wood”)                                I/#H73
 • Zakova, Anya Sarah                                                                                               I/#C21
 • Zalben, Adele Sarah                                                                                         III/#Z290
 • Zaleskie, Priscilla Sarah                                                                                  III/#L115
 • Zalkind, Irene Sarah                              (“Valory Irene”)                           III/#B19
 • Zalmanowicz, Katrin Sarah                     (“Serena”)                              III/#Z273
 • Zanbar, Adi Sarah                                                                                                  V/#H71
 • Zeigler, Josephine Sarah                                                                                  IV/#L115
 • Zeitlin, Myra Sarah                                                                                            II/#R178
 • Zeligsberger, Alvah Sarah                                                                                III/#F58
 • Zelkow, Dina Sarah                                                                                                I/#G62
 • Zeltzer, Irene Sarah                                                                                                 I/#195
 • Zemanova, Veronica Sarah                                                                                 I/#B15
 • Zernova, Elena Sarah                                                                                        IV/#L118
 • Zigler, Erin Sarah                                                                                                IV/#G66
 • Zimmetbaum, Biancha Sarah                                                                           II/#C27
 • Zinevsky, Sue Sarah                                                                                               I/#E40
 • Zinn, Joan Sarah                                                                                                   II/#G67
 • Zinszer, Pam Sarah                                                                                           III/#S187
 • Zucotti, Tzipora Sarah                                                                                         V/#D36
 • Zukin, Sharon Sarah                                                                                           III/#B15
 • Zygelboim, Sally Sarah                                                                                    II/#Z283